THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: 88, Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại:02703.823100 - Fax: 02703.823774
Website: vinhlong.gov.vn

  • SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TỬ TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: 205/5 Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại:02703.823319 Fax: 02703.828033
Website: skhdt.vinhlong.gov.vn

  • BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ:Số 85, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại:02703. 820972
Website: khucongnghiep.vinhlong.gov.vn

  • TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: 205/5, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại:0703.836145 - 0703. 834031 - Fax: 0703.823499
Website:ipbc.vinhlong.gov.vn


Video clip

Ảnh đẹp Vĩnh Long

HitCounter

Visitor: 20
To day: 469
This week: 1835
This month: 17875
Total: 79575